Contact us

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष

राज भुवन, ३१४, ,
खेतवाडी, ७ वी गल्ली ,
सरदार पटेल रोड, मुंबई ४००००४
फोन : ०२२-२३८५७०७७
फॅक्स : ०२२-२३८५८०४४
संपर्क मोबाईल : कॉ. अशोक सूर्यवंशी
९९६७४०६१२४